Cyflawni dros Fôn

Mae Ynys Môn yn galw am arweinyddiaeth wleidyddol ffres, gan gynnwys brwdfrydedd ieuenctid yn ogystal â’r profiad o ddylanwadu oddi fewn y Llywodraeth.

Rydym i gyd yn ymwybodol ein bod ni’n wynebu cyfnod heriol yn ogystal ag andros o gyffrous o’n blaenau, ond gydag arweinyddiaeth gref a sefydlog â gweledigaeth glir ar gyfer twf a ffyniant, gallwn sicrhau dyfodol gwell i bawb ar Ynys Môn.

Dwi’n credu bod y rhan fwyaf o bobl yn poeni am 3 pheth. Maent yn poeni am waith, eu cymunedau a’u cenedl.

Mae gwaith yn Ynys Môn yn ymgorffori’r diwydiant amaethyddiaeth, y diwydiant ynni niwclear, twristiaeth yn ogystal a busnesau bach a chanolig eu maint. Dyna pam y byddaf yn hyrwyddo polisïau i sicrhau nad yw ein ffermwyr yn cael eu effeithio yn negyddol gan Brexit. Bydd fy mhrofiad o weithio gyda chwmnïau ynni niwclear o fantais wrth sicrhau ein bod yn cael y fargen gorau posibl ar gyfer yr ynys, gan sicrhau swyddi, buddsoddiad a chyfleoedd ar gyfer y gadwyn gyflenwi ar yr ynys. Ar gyfer ein sector twristiaeth hollbwysig byddaf yn hyrwyddo’r ddadl dros lleihau TAW ar dwristiaeth i hyrwyddo Ynys Môn fel cyrchfan ateniadol a fforddiadwy i dwristiaid.

Mae ein cymunedau yn hanfodol, maent yn ran annatod o’n ffordd o fyw. Does yr un gymuned bwysicach na’r gymuned amaethyddol yma ar Ynys Môn, lle nid yn unig mae’n ffermwyr yn cynhyrchu cynnyrch heb-ei-ail, ond maent hefyd yn gwneud cymaint i gynnal yr amgylchedd a gwarchod a gwella harddwch naturiol ein tirlun sy’n denu cymaint o ymwelwyr. Maent hefyd yn chwarae rhan bwysig iawn wrth sicrhau yr iaith Gymraeg fel iaith gymunedol ffyniannus. Rhaid diogelu’r etifeddiaeth bwysig yma a byddaf yn dadlau’n gryf o fewn y Llywodraeth i wneud hynny.

Yn olaf, ein cenedl: Rwyf yn Gymro balch. Yn enedigol o Aberystwyth, a addysgwyd mewn ysgol cyfrwng Cymraeg, a raddiodd o Brifysgol Aberystwyth ac sydd nawr yn aelod gweithgar o’r gymuned fusnes Gymreig yn Llundain. Rwy’n gwybod pa mor bwysig yw fy ngwreiddiau fel sail ar gyfer yr holl benderfyniadau dwi’n gwneud mewn bywyd. Byddaf yn gwneud popeth o fewn fy ngallu i wneud Ynys Môn a Chymru yn lle gwell i bob un ohonom.

Delivering for Môn

Ynys Môn is crying out for fresh political leadership, with the enthusiasm of youth as well as the experience and influence from within Government.

We all know we face some challenging and potentially exciting times ahead, but with strong and stable leadership that has a clear vision for growth and prosperity, we can deliver a better future for all of Ynys Môn.

I believe that most people care about 3 things. They care about work, community and country.

Work on Ynys Môn centres around agriculture, the nuclear power industry, tourism and our small and medium sized businesses. That is why I will be promoting policies to ensure that our farmers are not negatively impacted by Brexit. My experience of working with nuclear power companies will ensure that we get the optimal deals for the island, securing high-skilled jobs, investment and supply chain opportunities for the island. For our critical tourism sector, I will promote the argument to reduce VAT on tourism to encourage Ynys Môn as an attractive and affordable tourist destination.

Our communities are critical, they bond us in so many ways. None is more important than the agricultural community on Ynys Môn, where not only do our farmers produce world-beating produce, but also do so much to maintain the environment and protect and enhance the natural beauty of our land which attracts so many visitors. Farmers also play a hugely important role in securing Welsh as a thriving, community language. All this must be maintained and I will argue strongly from within Government to do so.

Finally, our country: I am a proud Welshman. Born in Aberystwyth, educated at a Welsh medium school, a graduate of Aberystwyth University and now an active member of the Welsh business community in London. I know how important my roots are as the basis for all of life’s decisions. I will do everything within my power to make Ynys Môn and Wales a better place for us all.